SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za storitve so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Šola smučanja Kekec (24-7 d.o.o.), v nadaljevanju ŠSK, in naročnik storitev. Splošni pogoji veljajo le za storitve, ki jih organizira ŠSK, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo storitev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je naročnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu preko elektronske pošte naročil in potrdil izvedbo storitev v ŠSK. Z določili splošnih pogojev in navodil se naročnik lahko seznani na spletni strani, kjer so posebej označeni in splošno dostopni ali v pisarni ŠSK.

Naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo storitev podjetja 24-7 d.o.o. in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila poslovanja.

NAROČNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA NAROČILA STORITEV

Naročnik ima pravico do odpovedi storitev, ki jih je naročil. V primeru, ko naročnik odpove storitve, ima Šola smučanja Kekec pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi storitev. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je naročnik predložil odpoved.

Če naročnik odpove storitve vsaj 3 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve je odpoved brezplačna.
V kolikor naročnik odpove storitev v zadnjih 3 dneh do pričetka opravljanja storitev, je dolžan poravnati 100% cene storitev. V primeru neudeležbe tečaja ali individualne ure smučanja brez odpovedi je naročnik prav tako dolžan poravnati 100% cene storitev.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja storitev, ki jih ŠSK narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi storitev drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Če naročnik med izvajanjem programa le tega prekine, nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. Če prekine program iz upravičenih razlogov (npr. bolezen, nesreča,…) se naročniku povrne le sorazmerni del stroškov za najem opreme in v naprej plačane individualne ure ali tečaji. V koliko je bila storitev plačana s kreditno kartico se povrnjen znesek zmanjša (za 5% od celotne vrednosti), zaradi stroškov kartičnega poslovanja.

V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani ŠSK, naročnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA

ŠSK si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe izvajanja storitev.
ŠSK si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od naročila, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za ŠSK pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da naročila ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. ŠSK lahko odstopi od naročila in zahteva povrnitev škode od naročnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s ŠSK, predvsem če se ugotovi, da je naročnik namerno sporočil napačne podatke o številu tečajnikov ali njihovi starosti, oziroma je med izvajanjem programa prišlo do sprememb, naročnik pa o tem ni obvestil ŠSK.

ŠSK ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile tik pred ali med potekom programa. V teh primerih lahko tečajnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da ŠSK odpove naročilo, ima naročnik pravico do celotnega povračila vplačane cene za naročeno storitev. ŠSK ne odgovarja za zamude letal, vlakov, avtobusov ali razmere na cesti, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih okoliščin.

OBRAČUN STORITEV

Obračun storitev se izvede po obstoječi ponudbi, ki je bila potrjena s strani naročnika. Naročnik je dolžan najkasneje 24 ur pred dogodkom sporočiti vsakršno spremembo o številu udeležencev, ki odstopa od potrjene ponudbe in dokončno sporočiti število udeležencev. V primeru, da na dogodku sodeluje manjše število udeležencev glede na podatke navedene v potrjeni ponudbi, se obračun izvede v skladu s potrjeno ponudbo, naročnik pa ni upravičen do povračila stroškov, ki izhajajo iz razlike v številu dejanskih udeležencev. V primeru da je udeležencev več kot je bilo dogovorjeno v prvotni ponudbi pa lahko ŠSK zaračuna dodatne stroške oziroma lahko od naročila odstopi, če ne more zagotoviti ustrezne varnosti, ki izhajajo iz narave posameznih aktivnosti.

ŠOLE ZIMSKIH ŠPORTOV IN IZPOSOJEVALNICE ŠPORTNE OPREME

• Za interne potrebe (organizacija tekmovanja, priprava diplom, primer nezgode, itd) zbiramo osebne podatke tečajnikov (ime, priimek, starost, kontaktni podatki, zdravstvene posebnosti, itd.).

• Osebne podatke naročnike storitev in udeležencev programov 24-7 d.o.o. uporablja izključno za lastne potrebe, fotografiranje in snemanje udeležencev pa izključno za promocijo svoje dejavnosti.

• Zaradi nastopa višje sile se ponudba in pogoji lahko spremenijo, če je mogoče se udeležencem zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti.

• Učna ura poučevanja skupinskih tečajev in individualna ura trajata 55 min, začnejo in končajo se na zbornem mestu oz. na vnaprej dogovorjenem mestu; če tečajnik zamuja in se ura začne kasneje od dogovorjene, se čas izvajanja storitve ne podaljšuje v naslednji termin.

• Naročnik oz. tečajnik je dolžan instruktorju predložiti potrdilo o plačilu storitve.

DEJAVNOSTI NA SNEGU

• alpsko smučanje,
• deskanje na snegu,
• teambuildingi.

SKUPINSKI TEČAJI IN INDIVIDUALNE URE

• Učenje zimskih športov poteka na lastno odgovornost.

• Starši oz. skrbniki so dolžni opozoriti inštruktorja na kakršnekoli zdravstvene, vedenjske, itd. posebnosti otrok pred začetkom tečaja (alergije,…).

• Med skupinske tečaje spadata smučarski vrtec in tečaj v času zimskih počitnic.

• Izvajajo se ločeno za odrasle in otroke ter glede na predznanje (začetniki, nadaljevalci).

• V skupini je največ 10 tečajnikov, po zakonu jih je dovoljenih 12.

• V kategorijo otroci spadajo udeleženci/tečajniki do vključno 14. leta starosti.

• Pri vseh smučarskih in deskarskih aktivnostih je za vse udeležence do vključno 18. leta starosti obvezna uporaba smučarske čelade, ostalim jo priporočamo. Če tečajnik mlajši od 18 leta zavrača uporabo čelade, ga učitelj ni dolžan sprejeti v skupino ali na individualno uro. V tem primeru se tečajniku plačani denar za učenje ne povrne.

• Tečaji se izvajajo po nivojih predznanja, tečajniki tekom tečaja lahko napredujejo po stopnjah napredka in so zaradi tega prestavljeni v drugo skupino, brez predhodnega opozorila staršev ali skrbnikov. Prav tako so lahko prestavljeni v drugo slabšo skupino, če niso zmožni slediti ostalim udeležencem v skupini.

• Udeleženci na individualnih urah ali tečajih , ki uporabljajo žičnice, potrebujejo smučarsko vozovnico ne glede na starost.

• Otroci, ki so v program vključeni vsaj tri dni (smučarski vrtec, individualne ure, počitniški tečaj) na koncu prejmejo diplomo in medaljo. Skupine na tekmovanju ob koncu počitniškega tečaja se združujejo glede na začetno znanje smučanja (vsi otroci začetniki so ena kategorija, vsi otroci nadaljevalci so druga, itd.).

• Individualne ure učenja se izvajajo za največ 5 udeležencev hkrati (družinski paket), le če imajo isti nivo predznanja.

• Tečajniki v času izvajanja storitev niso nezgodno zavarovani

PLAČILA IN POPUSTI

• Storitve šole zimskih športov in izposojevalnice se plačajo vnaprej v gotovini, z debetno ali kreditno kartico ali z nakazilom na TRR podjetja.

• Prodajnik mora vsakemu naročniku storitve izdati in izročiti račun.

• Račun mora naročnik pred začetkom izvajanja storitve predložiti učitelju.

• Na osnovne cene uslug priznavamo posebne popuste.

• Popusti se ne seštevajo.

• Popusti ne veljajo za pakete, ker so v paketih že vključeni.

• Cene so informativne in se lahko spremenijo brez predhodne najave.

• Cene vključujejo DDV.

Za morebitne spore je pristojno okrajno sodišče na Jesenicah.

POGOJI POSLOVANJA – Pravila pri izposoji opreme

1. Za izposojo artiklov se je predhodno potrebno strinjati z našimi pogoji poslovanja, ki so opisani spodaj.

2. Cena najema velja le za zaporedne dni najema. V kolikor stranka želi izposojo opreme podaljšati zadnji dan (na dan vrnitve ali celo kasneje – zamuja), se od takrat naprej cenik najema zopet prične s prvim dnem.

3. Slabo vreme ali druge ovire ne oproščajo plačila najemnine v dneh izposoje.

4. V primeru bolezni ali poškodbe v času izposoje veljajo naslednja pravila ob predložitvi zdravniškega potrdila:
A. Takojšnja vrnitev izposojene opreme.
B. Ni preračunavanja cen izposoje na dan izdaje zdravniškega potrdila.
C. Denar se povrne od dneva izdaje zdravniškega potrdila za vse že plačane dni naprej.

5. V primeru, da stranka v primeru poškodbe ali bolezni nima zdravniškega potrdila se ji izposoja zaračuna v celoti in oseba ni opravičena do povračila najemnine.

6. Oprema za primere poškodb ali kraje ni zavarovana. V primeru kraje je potrebno le to prijaviti na policijski postaji in predložiti policijsko poročilo v čim krajšem času v eno izmed naših izposojevalnic. Čas izposoje se do konca prvotne izposoje ne prekine. Stranka je primorana plačati celotni znesek ocenjene škode same opreme.

7. V primeru poškodovane opreme, namensko ali iz malomarnosti, vam bomo zaračunali stroške popravila.

8. Vračilo opreme – brez dodatnih stroškov, je lahko do 10:00h naslednjega dne.

9. Ob izposoji opreme za več dni le-te ni mogoče hraniti V Šoli smučanja Kekec. Naročnik je za shranjevanje opreme med trajanjem izposoje odgovoren sam.

10. Za morebitne nezgode ne prevzemamo odgovornosti.

11. Vse cene vključujejo DDV.

12. Plačilo je potrebno vedno v naprej pri rezervaciji ali na prvi dan izposoje z gotovino, debetno ali kreditno kartico.

13. ODPOVEDI: V primeru bolezni ali nezgode v času izposoje, pogoji ostajajo nespremenjeni in izposoja nemoteno teče. Oprema dotične stranke je lahko vrnjena, s predložitvijo zdravniškega potrdila se znesek preračuna na dejansko izposojo opreme.

Naročnik ima pravico do odpovedi storitev, ki jih je naročil. V primeru, ko naročnik odpove storitve, ima Šola smučanja Kekec pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi storitev. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je naročnik predložil odpoved.

Če naročnik odpove storitve vsaj 3 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve je odpoved brezplačna. V kolikor naročnik odpove storitev v zadnjih 3 dneh do pričetka opravljanja storitev, je dolžan poravnati 100% cene storitev.

14. Osebni podatki : Šola smučanja Kekec (24-7 d.o.o.) procesira vaše osebne podatke zgolj za potrebe naših storitev (izposoje, izvedbo tečajev ali individualnih ur) v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov.
Občutljivi podatki (višina, teža, velikost noge, datum rojstva, znanje smučanja) so nujno potrebni za pravilno nastavitev opreme. Ti podatki bodo hranjeni kot podatki zaupne narave in bodo v zakonsko dodeljenemu roku tudi kasneje izbrisani.

15. Šola smučanja Kekec (24-7 d.o.o.) ne more biti odgovorna za morebitne zamude rezervirane opreme, ki so nastale zaradi dejavnikov, na katere nima direktnega vpliva. Primeri nezgod, zamud z vračilom drugih strank, sprememb pravilnikov ali zakonodaje, poškodb artiklov, itd. V takšnih okoliščinah bo Šola smučanja Kekec (24-7 d.o.o.) naredila največ, da bo stranki priskrbela enakovredno ali boljšo rešitev v zmožnosti zalog artiklov naše poslovalnice.

16. Za morebitne spore je pristojno okrajno sodišče na Jesenicah.
Stranke prosimo za spoštljivo in primerno rabo naših artiklov.

Hvala za vaše zaupanje!

Smučarski tečaji

Bi želeli izpopolniti svoje smučarske veščine v skupinskem duhu?

Ali vaš otrok samostojno uporablja vlečnico? Potem je skupinski tečaj prava izbira.

Close
Go top